هراس از تغییر

زنان زیادی را دیده‌ام که می‌دانستند به تغییر نیازمندند اما این تغییر را ایجاد نکردند چون می‌هراسیدند که شخص دیگری [...]