انسان فردیت یافته

به تعبیر یونگ ، شخصیت_سالم ، انسان فردیتیافته است . [...]

انسان فردیت یافته

طنز و سلامت روان

اشخاص کاملاً سالم در آنچه #طنز_آمیز می یابند و در [...]

طنز و سلامت روان

نقش بازی کردن

هدف شخصیت سالم ، صورتک زدایی و ایجاد امکان رشد [...]

نقش بازی کردن

فردیت یافتن

ارزش های دوره جوانی _جستجوی پول ، جاه ، مقام [...]

فردیت یافتن