در خود فروماندگی

پرسیدم فکر می کنی برای چه به دنیا آمده ای [...]