کودک و مفهوم مرگ

کودک می تواند هنگام مرگ حیوان عزیزش ، با مفهوم مرگ , بهتر آشنا شود . حیوان را با احترام [...]