آیا SPD اختلال پردازش حسی (اوتیسم، اتیستیک، آسپرگر، رت، اختلالات نافذ رشدی) با SPS پردازش حساس حسی یکی ست؟

سپتامبر 24th, 2017|آدم بسیار حساس, ویژه|

Sensory Processing (or Integration) Disorder (SPD) - اختلال پردازش حسی Sensory Processing Sensitivity (SPS) - پردازش حساس حسی خیر، یکی [...]