بیماری‌های روان تنی

علائم بیماری های روان تنی می تواند نشأت گرفته از حضور کهن الگویی سلطه جو باشد . مثلا زن مستقلی [...]