آدمی

آدمی هم روح است و هم جسم ، هم فرشته [...]

آدمی