شما درباره DOES گفته‌اید که راه خوبی برای خلاصه کردن تمامی جوانب حساس بودن است: عمقی بودن پردازش، بیش برانگیختگی، واکنش عاطفی/ همدلی و حساس بودن نسبت به ظرایف. اما برای اثبات آنچه دلایلی دارید؟

پردازش عمیق (Depth of processing) مبنای این ویژگی بسیار [...]

شما درباره DOES گفته‌اید که راه خوبی برای خلاصه کردن تمامی جوانب حساس بودن است: عمقی بودن پردازش، بیش برانگیختگی، واکنش عاطفی/ همدلی و حساس بودن نسبت به ظرایف. اما برای اثبات آنچه دلایلی دارید؟