فعالیت

فعالیت به گفته برن ، روشی عادی ، مناسب ، [...]

فعالیت

بی وجدان

مشکل جدی تر ، بخصوص برای جامعه، شخصی ست که [...]

بی وجدان