وقف شدن در واقعیت

بهداشت و سلامت روان مستلزم این است که انسان [...]