تأثیر حالات نفسانی بر تصمیم گیری

تأثیر حالات نفسانی ما ( والد ، بالغ ، کودک [...]