در خود فروماندگی

پرسیدم فکر می کنی برای چه به دنیا آمده ای ؟ گفت : پولدار بشم و دنیا را بچرخم . [...]