۱۰ دلیل برای اینکه یافتن مرد درست، برای زنان همدل و عاطفی پر چالش است.

زنان عاطفی (Empaths) واقعاً خاص هستند . نمونه هایی شاخص که بسیار حساس اند و خواهان عشق و معنویت هستند [...]

مردی بسیار حساس و زنی غیرحساس

«ج» hsm ( مردی بسیار حساس) ، و «ر» non hsp(زنی غیرحساس) هستند که در دانشکده پزشکی با هم [...]

زخم هایتان را التیام ببخشید

تا جایی‌که می توانید زخم هایتان را التیام ببخشید. رواندرمانی و کار بر درون در انواع و اقسام آن [...]