کودک می تواند هنگام مرگ حیوان عزیزش ، با مفهوم مرگ , بهتر آشنا شود . حیوان را با احترام در باغچه ، یا طبیعت به خاک بسپاریم.
هیچوقت در سطل آشغال نیندازیم .