برگزاری کارگاه در مرکز مشاوره راه نو

پنجشنبه ۲۶ اردی بهشت ماه ۱۳۹۸

نشانی: خیابان بهشتی ، بین سهروردی و صابونچی، پلاک ۱۷۹ ، واحد ۶

شماره تماس: ۰۹۳۶۱۱۸۲۱۲۹ و ۸۸۵۲۴۰۴۰