ترس از خوشبختی ! فرد به دلیل همین ترس ، عمداً از احساسات مثبت و خوشبختی دوری می کند .