دکتر آرون ، پژوهشی مقایسه ای بین ژاپن و کانادا انجام داد . در ژاپن بسیار حساس ها محترم شمرده میشدند ،در کانادا بیمار.