اکثر ما قبول داریم که پروردن افکار منفی درباره‌ی خودمان برای سلامتی مان ضرر دارد، حتی اگر در رسیدن به چنین تصمیمی اوقات سختی را سپری کرده باشیم . با این حال ، وقتی نوبت افکار منفی درباره دیگران می رسد ، متصور شدن آسیب ، دست کشیدن از انتقاد و قضاوت نکردن دیگران دشوارتر است . چرا ؟
چون خشم و قضاوت کردن درباره ی دیگران به ما احساس قدرت و پرخاشگری آنی و کاذبی می دهد ، انگار که با داشتن افکار منفی و خشن درباره ی دیگران واقعا به آنان آسیب می رسانیم . چنین بینشی از حقیقت فاصله زیادی دارد .
✅ افکار منفی درباره ی دیگران به آنان آسیبی نمی رساند ، به شما لطمه می زند .