بر گرفته از کتاب عشق و آدم بسیار حساس

تهیه و صدا: سپیده خسروآبادی