• جهت دریافت وقت مشاوره در هنگام تماس نام خانم مینو پرنیانی را ذکر نمایید.
  • از شماره تلفن‌های مرکز مشاوره تنها برای تنظیم وقت مشاوره استفاده نمایید و از مطرح نمودن مسائل انجمن خودداری فرمایید.

برای ما ایمیل بفرستید