دیدگاه و تجربه خودتون رو درباره ویژگی آدم بسیار حساس بودن با ما و سایرین در میان بگذارید تا در صفحات این سامانه نمایش داده شود. به ما و سایرین بگویید که پیش از این چگونه بوده اید و چه نغییری در زندگی شما ایجاد کرده است.