تندیس پوسیدون رب النوع دریا ،زیر آب در یونان و غواصی که از دیدارش شگفت زده شده است.