اگر بخواهید دورنمای زندگی تان ، چه در حال حاضر و چه بیست سال دیگر را در نظر بگیرید و برای امیدها و ترس های هر دو نفرتان جایی در نظر بگیرید ، چه خواهید کرد ؟ اتومبیل زندگی تان جایی برای یک فرزند دیگر دارد ؟ خرید خانه چطور ؟ دکترا گرفتن ؟
تصمیمات دشوار را اگر که محترمانه و با هم بگیرید ، پیوند میانتان استوارتر می شود .