تست خودارزیابی زنان بسیار جویای حس HSS

آیا شما یک زن بسیار جویای حس (HSS) هستید؟

 

برای پاسخ‌دهی به سؤالات از احساساتتان پیروی کنید. اگر دست‌کم تا حدی درباره‌ی شما مصداق دارد، پاسخ “درست” را انتخاب کنید و اگر چندان در مورد شما مصداق ندارد و یا کاملاً درست نیست، پاسخ “غلط” را انتخاب کنید. این خودارزیابی شامل ۲۰ پرسش است و میزان پیشرفت آزمون به‌صورت درصد نمایش داده می‌شود.

 

X