برنده
تا دم مرگ
بیش تر از آنچه که می گیرد ، می دهد،
بازنده
تا پای جان از این توهم دست بر نمی دارد که ،
«پیروزی» یعنی بیش از آنچه که می دهی بستانی.