ما hspها ( آدم های بسیار حساس ) به این راحتی دست برنمی داریم . بله ، درست است ، بخصوص در مقام آدم های بزرگسال ، شاید بخواهیم که خودبسنده باشیم ، به دنبال اهدافی در دنیا رویم ، و جستجو کردن رویاهایمان را کنار بگذاریم . اما چنین راه حلی در درازمدت چندان کارآمدی ندارد . برای hsp ها ، اهدافی که مالامال از معنا نباشند معنایی فرجامین و معنوی نداشته باشند اغنا کننده نیستند .